ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2559
  รายละเอียด : ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2547 กองคลังเทศบาลตำบลทะเลน้อย ได้ดำเนินการรวบรวมจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ประจำไตรมาสที่ 1-4 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558- กันยายน 2559 เสร็จเรียบร้อยแล้ว
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 มกราคม. 2559  :: จำนวนผู้อ่าน 108 คน