ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล
  รายละเอียด :  ด้วยเทศบาลตำบลทะเลน้อยมีความประสงค์จะรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล  ดั้งนี้

๑. ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง ระดับต้น (ผอ.กองช่าง)             จำนวน ๑ อัตรา

๒.ตำแหน่ง นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น (ผอ.กองการศึกษา) จำนวน ๑ อัตรา

หากผู้ใดมีคุณสมบัติตรงตามมาตราฐานกำหนดตำแหน่ง และมีความประสงค์ที่จะขอโอน (ย้าย) ให้ยื่นคำร้องขอโอน (ย้าย) พร้อมสำเนาประวัติ หนังสือยินยอมของผู้บังคับบัญชา และหนังสือรับรองความประพฤติ มายังเทศบาลตำบลทะเลน้อย เพื่อประกอบการพิจารณารับโอน (ย้าย) ต่อไป
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 ตุลาคม 2559  :: จำนวนผู้อ่าน 123 คน