การจดทะเบียนพาณิชย์
         เทศบาลตำบลทะเลน้อย รับจดทะเบียนพาณิชย์ของผู้ประกอบพาณิชย์กิจที่ตั้งสำนักงานอยู่ในเขตเทศบาลตำบลทะเลน้อย  โดยการจดทะเบียนตั้งใหม่  เปลี่ยนแปลง  เลิกทะเบียนพาณิชย์  ผู้ประสงค์จะดำเนินการดังกล่าว สามารถยื่นขอจดทะเบียน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลทะเลน้อย (ตรงข้ามสถานีตำรวจภูธรทะเลน้อย) ในวันและเวลาราชการ 
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลทะเลน้อย โทร. 074 - 685232