ข่าวสาร
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศสอบราคาอาหารกลางวัน ประจำภาคเรียนที่ 1
  รายละเอียด : เทศบาลตำบลทะเลน้อย  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า  “เทศบาล”  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทะเลน้อยในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2554  จำนวน 69 วัน  จำนวนนักเรียน  140  คน ๆ ละ 13.-บาท เป็นเงิน 1,820.-บาท/วัน เป็นเงินทั้งสิ้น 125,580.-บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน)  ซึ่งพัสดุที่จะจ้างนี้อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 633 คน