ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การประกันสังคมมาตรา ๔๐ แก่บุคลากร
  รายละเอียด :

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเทศบาลตำบลทะเลน้อย

เรื่อง การประกันสังคมมาตรา 40 แก่บุคลากร

 

          ด้วยสำนักงานประกันสังคม ได้ขยายความคุ้มครองประกันสังคมสู่แรงงานนอกระบบ ซึ่งได้แก่ เกษตรกร ผู้รับงานไปทำที่บ้าน ผู้รับจ้างอิสระ ผู้ขับรถรับจ้าง นายจ้างหาบเร่แผงลอย ผู้ประกอบวิชาชีพเฉพาะ เช่น ช่างเสริมสวย ทนายความ เป็นต้น โดยผู้สมัครต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 เพื่อให้ได้รับความคุ้มครองสิทธิประโยชน์ ตามกฎหมายได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2554 เป็นต้นไป ซึ่งสามารถสมัครได้ 2 ทางเลือก คือ...

          ทางเลือกที่ 1  จ่ายเงินสมทบเดือนละ 100 บาท (ระยะแรกผู้ประกันตนจ่าย 70 บาท รัฐบาลอุดหนุน 30 บาท) ได้รับสิทธิประโยชน์ 4 กรณี (โปรดศึกษาจากตารางตามเอกสารแนบ)

          ทางเลือกที่ 2  จ่ายเงินสมทบเดือนละ 150 บาท (ระยะแรกผู้ประกันตนจ่าย 100 บาท    รัฐอุดหนุน 50 บาท) ได้รับสิทธิประโยชน์ 4 กรณี (โปรดศึกษาจากตารางตามเอกสารแนบ)

          สนใจ สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพัทลุง โทร. 074-621 447 / 074-621 448 หรือ สายด่วน 1506 หรือ ที่ทำการกำนัน / ผู้ใหญ่บ้านทุกแห่งกันสังคม ได้ขยายความคุ้มครองประกันสังคมสู่แรงงานนอกระบบ ซึ่งได้แก่ เกษตรกร ผู้รับงานไปทำที่บ้าน ผู้รับจ้างอิสระ ผู้ขั

 

       จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน และขอเชิญชวนใช้สิทธิประกันสังคมดังกล่าว…

 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 472 คน