ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่ประเมินสมรรถนะ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
  รายละเอียด : อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพัทลุง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ข้อ 19 และประกาศเทศบาลตำบลทะเลน้อย ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2554
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 438 คน