ข่าวสาร
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศ ราคากลาง อาหารเสริม (นม) โรงเรียนประจำภาคเรียนที่ 1/2558 ตามหนังสือด่วนมาก ที่ พท 0023.3/ว 186 ลงวันที่ 30 เมษายน 2558 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนภาคเรียนที
  รายละเอียด : ประกาศกำหนดราคากลาง อาหารเสริม (นม) โรงเรียนประจำภาคเรียนที่ 1/2558 และนมปิดภาคเรียน
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 322 คน