ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 การประเมินคุณธรรมและความโปรดใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
08 ก.ค. 2563
2 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้าง/ขยายผิวจราจร คสล.พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู สายวัดใหม่ – ปากซอยธรรมเถียร ซอย 1หมู่ที่ 9 ตำบลทะเลน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
10
19 มิ.ย. 2563
3 รายงานผลการตรวจสอบของสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
26
04 มี.ค. 2563
4 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทะเลน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
17 ม.ค. 2563
5 การดูแลผลกระทบบ้านพักที่อยู่อาศัย ดาวน์โหลดเอกสาร
44
26 ธ.ค. 2562
6 สาระสำคัญของ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
37
25 ธ.ค. 2562
7 ตัวอย่างการคำนวณอัตราภาษีบ้านหลายหลังบนที่ดินแปลงเดียว ดาวน์โหลดเอกสาร
28
20 ธ.ค. 2562
8 ตัวอย่างการคำนวณอัตราภาษีสำหรับพื้นที่การเกษตร ดาวน์โหลดเอกสาร
16
18 ธ.ค. 2562
9 ตัวอย่างการคำนวณอัตราภาษีบ้านพักที่อยู่อาศัย ดาวน์โหลดเอกสาร
23
17 ธ.ค. 2562
10 อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
24
16 ธ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16