ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 ประกาศเทศบาลตำบลทะเลน้อย เรื่อง ให้เช่าตลาดน้ำทะเลน้อย เทศบาลตำบลทะเลน้อย โดยวิธีประมูล ดาวน์โหลดเอกสาร
350
31 ก.ค. 2557
102 ประกาศเทศบาลตำบลทะเลน้อย เรื่อง การกำหนดประโยชน์ตอบแทนในการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
228
31 ก.ค. 2557
103 ประกาศเทศบาลตำบลทะเลน้อย ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร เทศบาลตำบลทะเลน้อย พ.ศ.2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
263
18 มิ.ย. 2557
104 ประกาศเทศบาลตำบลทะเลน้อย ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น เทศบาลตำบลทะเลน้อย พ.ศ. 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
192
18 มิ.ย. 2557
105 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
211
09 มิ.ย. 2557
106 แผนบริหารความต่อเนื่องเทศบาลตำบลทะเลน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
153
30 เม.ย. 2557
107 การมอบหมายงานในหน้าที่ให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
237
05 ก.พ. 2557
108 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลทะเลน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
183
04 ก.พ. 2557
109 การประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทะเลน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
359
27 ม.ค. 2557
110 กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศและที่ติดแผ่นป้ายหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. ดาวน์โหลดเอกสาร
302
08 ม.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14| |15| |16| |17