ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 ประกาศเทศบาลตำบลทะเลน้อย ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร เทศบาลตำบลทะเลน้อย พ.ศ.2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
280
18 มิ.ย. 2557
122 ประกาศเทศบาลตำบลทะเลน้อย ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น เทศบาลตำบลทะเลน้อย พ.ศ. 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
212
18 มิ.ย. 2557
123 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
232
09 มิ.ย. 2557
124 แผนบริหารความต่อเนื่องเทศบาลตำบลทะเลน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
173
30 เม.ย. 2557
125 การมอบหมายงานในหน้าที่ให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
256
05 ก.พ. 2557
126 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลทะเลน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
203
04 ก.พ. 2557
127 การประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทะเลน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
380
27 ม.ค. 2557
128 กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศและที่ติดแผ่นป้ายหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. ดาวน์โหลดเอกสาร
320
08 ม.ค. 2557
129 ประชาสัมพันธ์ภาษี ปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
170
06 ม.ค. 2557
130 โครงการรณรงค์ชำระหนี้ กองทุน กยศ
401
20 ธ.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14| |15| |16| |17| |18| |19