ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประกาศขยายเวลารับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
57
29 ส.ค. 2563
12 การประเมินคุณธรรมและความโปรดใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
60
08 ก.ค. 2563
13 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้าง/ขยายผิวจราจร คสล.พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู สายวัดใหม่ – ปากซอยธรรมเถียร ซอย 1หมู่ที่ 9 ตำบลทะเลน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
52
19 มิ.ย. 2563
14 รายงานผลการตรวจสอบของสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
82
04 มี.ค. 2563
15 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทะเลน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
41
17 ม.ค. 2563
16 การดูแลผลกระทบบ้านพักที่อยู่อาศัย ดาวน์โหลดเอกสาร
160
26 ธ.ค. 2562
17 สาระสำคัญของ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
79
25 ธ.ค. 2562
18 ตัวอย่างการคำนวณอัตราภาษีบ้านหลายหลังบนที่ดินแปลงเดียว ดาวน์โหลดเอกสาร
63
20 ธ.ค. 2562
19 ตัวอย่างการคำนวณอัตราภาษีสำหรับพื้นที่การเกษตร ดาวน์โหลดเอกสาร
50
18 ธ.ค. 2562
20 ตัวอย่างการคำนวณอัตราภาษีบ้านพักที่อยู่อาศัย ดาวน์โหลดเอกสาร
54
17 ธ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17