ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
181 ประกาศผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ (แบบ ผด.๓) ช่วงเดือน กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๙ (ไตรมาสที่ ๓ ) ดาวน์โหลดเอกสาร
77
15 พ.ย. 2559
182 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซ์้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (ตามแบบ ปปช.๐๗) ดาวน์โหลดเอกสาร
87
14 พ.ย. 2559
183 ประกาศราคากลาง ก่อสร้างอาคารห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทะเลน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
106
10 พ.ย. 2559
184 ประกาศสอบราคาฝังกลบขยะ ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2559 - กันยายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
98
10 พ.ย. 2559
185 ประกาศเทศบาลตำบลทะเลน้อย เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทะเลน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
100
10 พ.ย. 2559
186 ประกาศเทศบาลตำบลทะเลน้อยเรื่อง ประมูลจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน หมู่ที่ 4ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
97
10 พ.ย. 2559
187 ประกาศราคากลาง ก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมสำนักงานเทศบาลตำบลทะเลน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลทะเลน้อย อำเภอ ควนขนุน จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
85
10 พ.ย. 2559
188 ประกาศราคากลาง ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 7 บ้านหัวป่าเขียว ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
92
25 ต.ค. 2559
189 ประกาศราคากลาง ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 7 บ้านหัวป่าเขียว ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
96
25 ต.ค. 2559
190 ประกาศ เรื่อง ประมูลจ้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 7 บ้านหัวป่าเขียว ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
87
25 ต.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| 19 |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27