ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
201 ประกาศผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 7 ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
97
21 พ.ย. 2559
202 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ช่วงที่ 1) ดาวน์โหลดเอกสาร
94
15 พ.ย. 2559
203 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ช่วงที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
113
15 พ.ย. 2559
204 ประกาศผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ (แบบ ผด.๓) ช่วงเดือน กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๙ (ไตรมาสที่ ๓ ) ดาวน์โหลดเอกสาร
96
15 พ.ย. 2559
205 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซ์้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (ตามแบบ ปปช.๐๗) ดาวน์โหลดเอกสาร
103
14 พ.ย. 2559
206 ประกาศราคากลาง ก่อสร้างอาคารห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทะเลน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
124
10 พ.ย. 2559
207 ประกาศสอบราคาฝังกลบขยะ ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2559 - กันยายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
116
10 พ.ย. 2559
208 ประกาศเทศบาลตำบลทะเลน้อย เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทะเลน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
117
10 พ.ย. 2559
209 ประกาศเทศบาลตำบลทะเลน้อยเรื่อง ประมูลจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน หมู่ที่ 4ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
113
10 พ.ย. 2559
210 ประกาศราคากลาง ก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมสำนักงานเทศบาลตำบลทะเลน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลทะเลน้อย อำเภอ ควนขนุน จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
104
10 พ.ย. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| 21 |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29