ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
231 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุคัดเลือก) จำนวน 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
131
08 ก.ย. 2558
232 ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุคัดเลือก) จำนวน 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
133
08 ก.ย. 2558
233 ประกาศ ราคากลาง อาหารเสริม (นม) โรงเรียนประจำภาคเรียนที่ 1/2558 ตามหนังสือด่วนมาก ที่ พท 0023.3/ว 186 ลงวันที่ 30 เมษายน 2558 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนภาคเรียนที ดาวน์โหลดเอกสาร
207
19 พ.ค. 2558
234 ประกาศราคาที่ได้รับจัดสรร และราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ตามแบบตาราง ปปช.07 สำหรับอาหารเสริม (นม) โรงเรียน จำนวน 4 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทะเลน้อย ประจำภาคเรียนที่ 1/2558 และช่วงปิดภาคเรียน ดาวน์โหลดเอกสาร
384
19 พ.ค. 2558
235 ประกาศสอบราคาจ้างประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทะเลน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
203
29 เม.ย. 2558
236 ประกาศกำหนดราคากลาง จ้างประกอบอาหารกลางวัน ตามโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก ศพด.บ้านทะเลน้อย ประจำภาคเรียนที่ 1/2558 จำนวน 100 วันทำการ ดาวน์โหลดเอกสาร
157
29 เม.ย. 2558
237 ประกาศกำหนดราคากลาง จ้างเหมาฝังกลบขยะตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 - กันยายน 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
161
16 ธ.ค. 2557
238 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาฝังกลบขยะ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 - กันยายน 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
173
15 ธ.ค. 2557
239 ประกาศโครงการจ้างเหมาจัดทำแปลงขยายพันธุ์บัวนานาชนิด หมู่ที่ 1 ตำบลทะเลน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
187
15 ธ.ค. 2557
240 ประกาศกำหนดราคากลาง จ้างเหมาจัดทำแปลงขยายพันธุ์บัวนานาชนิด ดาวน์โหลดเอกสาร
162
15 ธ.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| 24 |25| |26| |27