ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
231 ประกาศผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ (แบบ ผด.๓) ช่วงเดือน กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๙ (ไตรมาสที่ ๓ ) ดาวน์โหลดเอกสาร
116
15 พ.ย. 2559
232 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซ์้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (ตามแบบ ปปช.๐๗) ดาวน์โหลดเอกสาร
123
14 พ.ย. 2559
233 ประกาศราคากลาง ก่อสร้างอาคารห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทะเลน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
145
10 พ.ย. 2559
234 ประกาศสอบราคาฝังกลบขยะ ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2559 - กันยายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
136
10 พ.ย. 2559
235 ประกาศเทศบาลตำบลทะเลน้อย เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทะเลน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
136
10 พ.ย. 2559
236 ประกาศเทศบาลตำบลทะเลน้อยเรื่อง ประมูลจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน หมู่ที่ 4ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
132
10 พ.ย. 2559
237 ประกาศราคากลาง ก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมสำนักงานเทศบาลตำบลทะเลน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลทะเลน้อย อำเภอ ควนขนุน จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
126
10 พ.ย. 2559
238 ประกาศราคากลาง ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 7 บ้านหัวป่าเขียว ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
127
25 ต.ค. 2559
239 ประกาศราคากลาง ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 7 บ้านหัวป่าเขียว ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
132
25 ต.ค. 2559
240 ประกาศ เรื่อง ประมูลจ้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 7 บ้านหัวป่าเขียว ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
124
25 ต.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| 24 |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32