ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
251 ราคากลาง อาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทะเลน้อย (ประจำเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2558) ดาวน์โหลดเอกสาร
158
02 พ.ย. 2558
252 ประกาศราคากลาง (จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 2/2558 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
123
30 ต.ค. 2558
253 ประกาศสอบราคา และประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทะเลน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
118
14 ก.ย. 2558
254 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุคัดเลือก) จำนวน 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
149
08 ก.ย. 2558
255 ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุคัดเลือก) จำนวน 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
150
08 ก.ย. 2558
256 ประกาศ ราคากลาง อาหารเสริม (นม) โรงเรียนประจำภาคเรียนที่ 1/2558 ตามหนังสือด่วนมาก ที่ พท 0023.3/ว 186 ลงวันที่ 30 เมษายน 2558 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนภาคเรียนที ดาวน์โหลดเอกสาร
224
19 พ.ค. 2558
257 ประกาศราคาที่ได้รับจัดสรร และราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ตามแบบตาราง ปปช.07 สำหรับอาหารเสริม (นม) โรงเรียน จำนวน 4 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทะเลน้อย ประจำภาคเรียนที่ 1/2558 และช่วงปิดภาคเรียน ดาวน์โหลดเอกสาร
402
19 พ.ค. 2558
258 ประกาศสอบราคาจ้างประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทะเลน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
221
29 เม.ย. 2558
259 ประกาศกำหนดราคากลาง จ้างประกอบอาหารกลางวัน ตามโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก ศพด.บ้านทะเลน้อย ประจำภาคเรียนที่ 1/2558 จำนวน 100 วันทำการ ดาวน์โหลดเอกสาร
173
29 เม.ย. 2558
260 ประกาศกำหนดราคากลาง จ้างเหมาฝังกลบขยะตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 - กันยายน 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
179
16 ธ.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| 26 |27| |28| |29