ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
251 ประกาศผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 7 ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
186
21 พ.ย. 2559
252 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ช่วงที่ 1) ดาวน์โหลดเอกสาร
180
15 พ.ย. 2559
253 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ช่วงที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
201
15 พ.ย. 2559
254 ประกาศผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ (แบบ ผด.๓) ช่วงเดือน กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๙ (ไตรมาสที่ ๓ ) ดาวน์โหลดเอกสาร
186
15 พ.ย. 2559
255 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซ์้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (ตามแบบ ปปช.๐๗) ดาวน์โหลดเอกสาร
188
14 พ.ย. 2559
256 ประกาศราคากลาง ก่อสร้างอาคารห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทะเลน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
214
10 พ.ย. 2559
257 ประกาศสอบราคาฝังกลบขยะ ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2559 - กันยายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
205
10 พ.ย. 2559
258 ประกาศเทศบาลตำบลทะเลน้อย เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทะเลน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
205
10 พ.ย. 2559
259 ประกาศเทศบาลตำบลทะเลน้อยเรื่อง ประมูลจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน หมู่ที่ 4ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
201
10 พ.ย. 2559
260 ประกาศราคากลาง ก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมสำนักงานเทศบาลตำบลทะเลน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลทะเลน้อย อำเภอ ควนขนุน จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
194
10 พ.ย. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| 26 |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34