ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
1
17 ส.ค. 2564
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการขายทอดตลาด กรณีพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในงานราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
24
10 ส.ค. 2564
23 ประกาศราคากลางโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจชุมชน โดยการก่อสร้างถนน คสล. ภายในชุมชน ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
31
02 ส.ค. 2564
24 ประกาศเทศบาลตำบลทะเลน้อย เรื่อง ขายทอดตลาด กรณีพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ ดาวน์โหลดเอกสาร
70
27 ก.ค. 2564
25 ประกาศเทศบาลตำบลทะเลน้อย เรื่อง ขายทอดตลาด กรณีพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ (รถตู้บริการทางการแพทย์) ดาวน์โหลดเอกสาร
54
27 ก.ค. 2564
26 ประกาศเทศบาลตำบลทะเลน้อย เรื่อง ขายทอดตลาด กรณีพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ (รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ) ดาวน์โหลดเอกสาร
69
27 ก.ค. 2564
27 ประกาศยกเลิกโครงการปรับปรุงตลาดน้ำทะเลน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
23
27 ก.ค. 2564
28 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
30
12 ก.ค. 2564
29 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
32
06 ก.ค. 2564
30 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ประจำเดือน มิถุนายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
32
06 ก.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32