ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
291 ประกาศ เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ดาวน์โหลดเอกสาร
111
02 ธ.ค. 2558
292 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
173
20 พ.ย. 2558
293 ประกาศราคากลาง (โครงการจ้างเหมาฝังกลบขยะ ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2558 - กันยายน 2559) ดาวน์โหลดเอกสาร
181
19 พ.ย. 2558
294 ประกาศ เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๕๘ ดาวน์โหลดเอกสาร
119
04 พ.ย. 2558
295 ราคากลาง อาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทะเลน้อย (ประจำเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2558) ดาวน์โหลดเอกสาร
207
02 พ.ย. 2558
296 ประกาศราคากลาง (จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 2/2558 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
170
30 ต.ค. 2558
297 ประกาศสอบราคา และประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทะเลน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
160
14 ก.ย. 2558
298 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุคัดเลือก) จำนวน 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
194
08 ก.ย. 2558
299 ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุคัดเลือก) จำนวน 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
196
08 ก.ย. 2558
300 ประกาศ ราคากลาง อาหารเสริม (นม) โรงเรียนประจำภาคเรียนที่ 1/2558 ตามหนังสือด่วนมาก ที่ พท 0023.3/ว 186 ลงวันที่ 30 เมษายน 2558 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนภาคเรียนที ดาวน์โหลดเอกสาร
275
19 พ.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| 30 |31| |32| |33| |34