คำแถลงนโยบาย
ของ

นายคณนาถ หมื่นหนู
นายกเทศมนตรีตำบลทะเลน้อย
แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลทะเลน้อย
วันอังคารที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

******************************************************************************************

                 ๒. นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
                                 ๒.๑ จัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฎิกูล
                                 ๒.๒ จัดการแก้ไขปัญหาน้ำเสียชุมชน เพื่อรักษาคุณภาพน้ำของทะเลน้อย
                                 ๒.๓ จัดการปัญหาการเพื่มขึ้นของวัชพืชน้ำ และความตื้นเขินของทะเลน้อย
                 ทรงเป็นประมุขโดยสอดคล้องกับอาชีพประมง
                                 ๒.๔ จัดให้มีโรงงานปุ๋ยชีวภาพตำบล โดยทำจากวัชพืชน้ำ
                                 ๒.๕ จัดการบำรุงรักษาป่าพรุ และ การใช้ประโยชน์จากไม้เสม็ดของประชาชน
                                 ๒.๖ พื้นฟูพื้นที่ปลูกกระจูด ที่เคยปลูกและนำมาใช้ประโยชน์ในอดีต
                                 ๒.๗ จัดการสงวนพันธ์ ขยายพันธ์และการบำรุงรักษาเพื่อให้ปลาชุกชุม สู่รุ่น ลูก รุ่นหลาน
                 ทรงเป็นประมุข ทะเลน้อยตลอดไป
                                 ๒.๘ ส่งเสริมการทำนา ไร่นาสวนผสมตามวิถีชีวิตดั้งเดิม และสนับสนุนกิจการศูนย์ศิลปาชีพบ้านหัว
                ป่าเขียว เพื่อสนองพระราชเสาวนีย์
                 ๓. นโยบายด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา และประเพณีวัฒนธรรม
                                 ๓.๑ ส่งเสริมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน เพื่อนำไปสู่การจัดตั้งโรงเรียนอนุบาล
                 ทะเลน้อย
                                 ๓.๒ จัดให้มีห้องสมุดชุมชน สนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้ระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีสมัยใหม่
                 คอมพิวเตอร์ การค้นคว้าข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
                                 ๓.๓ ส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น เช่น ช่างซ่อมเครื่องเรือหางยาว หรือวิชาชีพอื่น
                                 ๓.๔ ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการกีฬาทุกประเภทแก่เด็ก เยาวชนและประชาชนในชุมชน
                                 ๓.๕ รณรงค์ให้คนทะเลน้อยเกิดจิตสำนึกเข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนา
                 และประเพณีดั้งเดิมของชาวทะเลน้อย
                                 ๓.๖ จัดงานลากพระแข่งเรือ และงานลอยกระทงที่ทะเลน้อย เป็นงานประจำปีของจังหวัดพัทลุง